Nota justificativa

 

Titlul proiectului:      Educația – Cheia dezvoltării comunei Cojasca

Subiectul notei: prelungire termen limita depunere oferte catering  

Avand in vedere ca pana la termenul limita exprimat in anuntul public pentru trimiterea de oferte de catering (22 iunie ora 14:00) nu a fost primita nicio oferta la adresa indicata, se decide prelungirea termenului limita pana la data de 26 iunie 2015 ora 14.00.

11 iunie 2015

INVITAȚIE

În vederea depunerii unei oferte pentru achiziția serviciilor de catering necesare în cadrul proiectului  Educatia-cheia dezvoltarii comunei Cojasca

 

 Asociația Edusfera  vă invită să depuneți ofertă în vederea achiziției serviciilor de catering necesare în cadrul proiectului “Educația – cheia dezvoltarii comunei Cojasca”  finanțat în cadrul Fondului ONG.

 

1. DATE PRIVIND ACHIZITORUL Asociatia Edusfera, Bucuresti
 2. OBIECTUL CONTRACTULUI Servicii de catering in perioada iulie – decembrie 2015. Alimentele trebuie livrate in zilele de sambata (sau in orice alte zile cu notificare in prealabil) dupa un calendar stabilit printr-o anexa la contract. Penalități – 20 % din valoarea alimentelor in cazul intarzierii cu mai mult de 30 de minute decat ora stabilita in Anexa la contract.
3. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI 28.600 RON (fara TVA)
 4. CANTITATI 50 de portii x 24 de zile in perioada iulie – decembrie 2015. O portie de mancare trebuie sa contina supa (300 ml), paine (100 gr), felul II (carne + garnitura) si desert (fruct, prajitura/placinta de casa) + apa plată sau suc neacidulat (500 ml). Felul II trebuie să fie de minimum 100 grame carne + 200 grame garnitura (toate gramajele se referă la produse finite).   Prețul din ofertă trebuie să conțină și transportul alimentelor până la Școala Gimnazială din Cojasca!
 5. DATE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic.
 6. CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI CAPACITATEA OPERATORULUI ECONOMIC – activitate economica similara de minimum 1 an- autorizatii Sanepid – detinerea unor mijloace de transport alimente in conditii igienice Ofertantul participant la procedură trebuie să aibă înscris în statutul societăţii, ca obiect de activitate, servicii de catering. Solicitantul trebuie sa demonstreze ca nu are datorii la Bugetul de stat si ca nu se afla in faliment.   Ofertantul participant va include in oferta transmisa cel putin 3 meniuri complete conforme cu specificatiile tehnice.   La data semnarii contractului prestatorul câştigător va prezenta obligatoriu reţetarele care urmează a fi folosite în desfăşurarea serviciilor ce fac obiectul prezentei documentaţii de atribuire. La prepararea mâncărurilor, se vor folosi gramajele indicate conform prevederilor reţetarelor. Prestatorul trebuie să asigure condiţiile igienico-sanitare prevăzute de actele normative în vigoare pentru depozitarea şi păstrarea produselor agroalimentare şi pentru prepararea si transportul hranei. Prestatorul trebuie să permită exercitarea controlului efectuat de către reprezentantii beneficiarului in ceea ce priveste modul de depozitare al alimentelor, prepararea hranei, etc. Toate controalele vor fi efectuate în prezenţa reprezentanţilor prestatorului.   Operatorul economic trebuie sa aiba capacitatea logistico-administrativa de a livra alimentele in zilele de SAMBATA.
 7. SPECIFICATIILE TEHNICE ALE SERVICIILOR CE URMEAZĂ A FI ACHIZIȚIONATE O portie de mancare trebuie sa contina supa/ciorbă (300 ml), paine (100 gr), felul II (carne + garnitura) si desert (fruct, prajitura/placinta de casa, iaurt) + apa plată sau suc neacidulat (500 ml). Felul II trebuie să fie de minimum 100 grame carne + 200 grame garnitura (toate gramajele se referă la produse finite). In vederea realizarii meniului, se vor respecta prevederile Ordinului nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti   Meniul exact se stabileste lunar prin acordul partilor (Anexe la contract). Meniul săptămânal va fi modificat în fiecare lună. Fiecare livrare contine 50 de portii si va fi livrata la o anumita ora precizata in avans (Anexa la contract). Alimentele vor fi portionate si ambalate corespunzator. Furnizorul va asigura si tacamurile necesare de unica folosinta (linguri, furculite, cutite de plastic). Alimentele trebuie sa fie proaspete iar furnizorul trebuie sa puna la dispozitia clientului toate informatiile referitoare la sursa materiilor prime si data achizitiei acestora. Personalul solicitantului are obligatia si dreptul de a urmari si a verifica distribuirea alimentelor pe tot parcursul desfasurarii acestor activitati.In cazul in care se constata abateri ce pot conduce la consecinte grave pentru sanatatea copiilor, personalul va avea dreptul sa opreasca distribuirea hranei, iar prestatorul va fi obligat sa inlocuieasca alimentele sau hrana in cauza cu altele corespunzatoare, in decurs de o ora, fara a pretinde plati suplimentare pentru aceasta.   Alimentele trebuie sa fie transportate in conditii conforme de igiena si temperatura, nerespectarea acestei conditii poate atrage rezilierea contractului. Recepţia hranei se va realiza zilnic de către achizitor prin persoanele desemnate. Prestatorul va prezenta la livrare procesul verbal de receptie al hranei insotit de declaratia de conformitate si calculul caloriilor si gramajul pe portie. Zilnic, o probă recoltată din fiecare fel de hrană administrată (mâncare gătită sau hrană rece), va fi păstrată în frigider 48 de ore. De asemenea, hrana va fi verificată obligatoriu de personalul de specialitate. Transportul hranei va fi asigurat de catre prestator cu mijloacele sale de transport fara modificarea pretului din propunerea financiara, pana la destinatia unităţii beneficiare. Mijloacele de transport şi/sau containerele folosite la transportul alimentelor trebuie avizate de către organele/organismele de specialitate din subordinea Ministerului Sănătăţii. Ele vor fi menţinute curate şi în bune condiţii pentru a proteja alimentele de contaminare şi trebuie, unde este necesar, să fie create condiţii pentru a permite o curăţire adecvată şi/sau dezinfecţie.   Prețul ofertei nu trebuie să conțină TVA.
 8. TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR  26 iunie, ora 14:00.
 9. ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE SI MODUL DE PREZENTARE AL ACESTORA Str. Sportului nr. 13, sat Tamași, comuna Corbeanca, in plic sigilat
10. LIMBA IN CARE TREBUIE REDACTATE OFERTELE   Limba romana
 11. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI Oferta trebuie să fie valabilă până la 1 iulie 2015
 12. DATA, ORA ȘI LOCUL DESCHIDERII OFERTELOR   28 iunie, Impact Hub Bucharest, strada Halelor nr. 5.
 13. DATA LIMITA PENTRU SOLICITAREA DE CLARIFICARI 25 iunie 2015
 14. FINANȚAREA ACHIZIȚIEI Fondul ONG
 15. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic   Factori de evaluare: Preț – 60% Experiență în livrarea unor servicii similare de catering de peste 2 ani – 10% Recomandări de la clienți anteriori – 10% Diversitatea meniurilor prezentate in oferta si calitatea produselor prezentate (produse naturale, fara multi conservanti sau aditivi, diversitatea fructelor sau legumelor) – 20%

 

Anexă: Formular 1 – Formular de ofertă.

 

Expert achiziții publice

 Manager de proiect

 

 

 

ANEXĂ: Formular nr. 1

 

 

OFERTANT

__________________

(denumire/nume)

 

FORMULAR DE OFERTĂ

 

 

 

Către _____________________________________________________

(denumirea achizitorului si adresa completa)

Domnilor,

 

1. Examinând invitația primită, subsemnatul ……………………..(numele şi prenumele în clar) reprezentant ……………………………. (legal/împuternicit) al ofertantului………………………………………….  (denumirea/numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în invitația mai sus menţionată, să prestăm ……………. (denumirea serviciilor) pentru suma de ……………………………………………… (suma în litere și în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugata în valoare de …………………………. (suma în litere si în cifre).

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile necesare în cadrul proiectului ……………………………………., în termenul solicitat de achizitor.

 

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de …………………………zile (perioada în litere si în cifre) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

 

5. Înțelegem ca nu sunteți obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care o puteţi primi.

 

 

Data completării ___________________

 

 

Ofertant,

___________________________

(Numele si prenumele in clar ale persoanei care semnează, stampila)